Werkloosheidscijfer België

Wat is het van werkloosheidscijfer van België?

De actuele werkloosheidscijfers in België worden bijgehouden door het Stabel. Het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt cijfers over de Belgische economie en de samenleving. De cijfers over werkgelegenheid en werkloosheid worden iedere kwartaal gepubliceerd.

Historie

JaartalWerkloosheidspercentage
198310,20%
198410,80%
198510,40%
198610,40%
19879,90%
19889,00%
19897,00%
19906,40%
19916,20%
19926,90%
19938,20%
19949,80%
19959,40%
19969,70%
19978,90%
19989,10%
19998,60%
20007,00%
20016,60%
20027,60%
20038,20%
20048,50%
20058,50%
20068,30%
20077,50%
20087,00%
20098,00%
20108,40%
20117,20%
20127,60%
20138,50%
20148,60%
20158,60%
20167,90%
20177,10%
20186,00%
20195,40%

Methodiek & Betrouwbaarheid

De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op de antwoorden van bijna 123.000 personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder)

Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium).

De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie
Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef
Demografische gegevens van het Rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang
De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren. Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd. Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons
De respons bedraagt + 75%.

Frequentie
Driemaandelijks.

Timing publicatie
Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode